Proje Bileşenleri

Proje üç ana bileşenden oluşmaktadır:

(1) istihdam yaratma potansiyeli yüksek firmaları hedefleyen Dünya Bankası kredisi (316 milyon Avro),
(2) istihdam yaratma şartına bağlı olarak FRIT II programı kapsamında AB tarafından finanse edilen ve firmaları hedefleyen hibe (70 milyon Avro) ve
(3) teknik ve kurumsal destek (Hibe için 5,9 milyon Avro ve Kredi için 0,65 milyon Avro).

Proje, hâlihazırda güçlü bir istihdam kapasitesiyle faaliyetlerine devam eden, iş geliştirme ve pazar yaratma konusunda önemli bir kapasiteye sahip yerleşik firmaların kayıtlı istihdam yaratmasına katkıda bulunmayı amaçlamakta ve proje etkisini ve sürdürülebilirliğini en üst düzeye çıkarmak amacıyla yararlanıcı firmaların kurumsal kapasitelerini geliştirmeyi hedeflemektedir.

Proje bileşenleri hakkında daha detaylı bilgi aşağıda paylaşılmıştır:

Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Bileşenleri (EUR)
III. Bileşen
Teknik ve Kurumsal Destek
Toplam Tutar

I. Bileşen

Kredi – Dünya Bankası

Projenin 1.A Bölümü Kapsamındaki Alt Krediler

(Doğrudan Kredi – Büyük İşletmeler)

125.824.000

Alt-kredi Yararlanıcısı Firmalar için Beceri Geliştirilmesi (Bölüm 3.A)

650.000

316.000.000

Projenin 1.B Bölümü Kapsamında Aracı Kuruluş Finansmanı (Apex Kredisi – KOBİ’ler) 

Komisyon

188.736.000


790.000

Alt-kredilerin Uygulanması için Kapasite Geliştirme (Bölüm 3.C) (TKYB+AFK’lar)

II. Bileşen

Hibe – AB FRIT II Fonu

Dünya Bankası (ücretler, teknik yardım, uygulama desteği ve denetimi)

4.038.462

Alt-Hibe Yararlanıcısı Firmalar için Beceri Geliştirme (Bölüm 3.B)

5.961.538

80.000.000

Projenin 2. Bileşeni Kapsamındaki Alt-hibeler

(Alt-hibe Yararlanıcıları – Büyük İşletmeler+KOBİ’ler)

70.000.000

Alt-hibelerin Uygulanması için Kapasite Geliştirme (Bölüm 3.D) (TKYB)

Proje’nin Güven Fonu Tarafından Finanse Edilen Bölümlerinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (Bölüm 3.E) (TKYB)

Toplam Proje Bütçesi € 396.000.000

Bölüm 1. Yüksek istihdam yaratma potansiyeline sahip firmaları hedefleyen krediler

  • Alt projelerin finanse edilmesi için proje illerindeki kredi almaya elverişli Büyük Ölçekli İşletmelere doğrudan alt kredi sağlanması
  • Alt projelerin finanse edilmesi için seçili Aracı Finansal Kuruluşlara (“AFK”) Yardımcı Finansman sağlanarak proje illerindeki uygun yararlanıcı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere ("KOBİ") alt krediler sunulması

Bölüm 2. İstihdam yaratma koşuluna bağlı olarak firmaları hedefleyen hibeler

Firmaların uygulanabilir iş ve istihdam planlarına dayanarak, Türk vatandaşları ve mülteciler için Hibe Programı kapsamındaki kayıtlı istihdam yaratma şartına bağlı olarak, proje illerinde faaliyet gösteren ve hibe almaya elverişli firmalara alt-hibe sağlanması.

Hibe Programı Genel Görünümü

Programın Adı

Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Hibe Programı

Program Referans Numarası

TKYB/2021/FECP

Programın Genel Amacı

Türkiye vatandaşları ve mülteciler yararına, yüksek istihdam potansiyeline sahip büyüyen ekonomik sektörlerde faaliyet gösteren ve GKSS’nin yüksek oranda görüldüğü seçilmiş 24 ilde bulunan firmalar tarafından kayıtlı iş yaratma koşullarını iyileştirmek.

Program Öncelikleri

Öncelik 1: Türk vatandaşları ve mülteciler için kayıtlı istihdam yaratılması ve artırılması

Öncelik 2: Kadınlar için kayıtlı istihdam yaratılması ve artırılması

Toplam Program Bütçesi (FRIT II Fonu Kapsamında)

70.000.000 Avro

Kredi Bileşeninin İdari Otoritesi

Dünya Bankası

Uygulayıcı Kuruluş

(Sözleşme Makamı)

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB)

Seçili Alt-Proje İlleri (24)

1. Adana, 2. Adıyaman, 3. Ankara, 4. Batman, 5. Bursa, 6. Denizli, 7. Diyarbakır, 8. Gaziantep, 9. Hatay, 10. İstanbul, 11. İzmir, 12. Kahramanmaraş, 13. Kayseri, 14. Kilis, 15. Kocaeli, 16. Konya, 17. Malatya, 18. Manisa, 19. Mardin, 20. Mersin, 21. Osmaniye, 22. Sakarya, 23. Şanlıurfa, 24. Tekirdağ

Alt-hibelerin Firma Büyüklüklerine göre Dağılımı ve Yüzdesi

Küçük İşletmeler

14.000.000 Avro

20%

Orta Büyüklükteki İşletmeler

22.400.000 Avro

32%

Büyük İşletmeler

33.600.000 Avro

48%

Firma Büyüklüklerine Göre Azami ve Asgari Alt-hibe Destek Tutarları

Küçük İşletmeler

Asgari: 15.000 Avro

Azami: 45.000 Avro

Orta Büyüklükteki İşletmeler

Asgari: 25.000 Avro

Azami: 125.000 Avro

Büyük İşletmeler

Asgari: 40.000 Avro

Azami: 300.000 Avro

Alt-hibe Destek Oranı

Talep edilen alt-hibe tutarı, alt-projenin toplam uygun maliyetinin %50'sinden az ve %70'inden fazla olamaz.

İnsan Kaynakları Maliyetleri

İnsan kaynakları maliyetleri, alt-projenin toplam uygun maliyetinin %70'inden az ve %90'ından fazla olamaz.

Alt-proje Süresi

18- 21 ay

Uygun Başvuru Sahibi

Küçük İşletmeler                        (1–49 çalışan)

Orta Büyüklükteki İşletmeler  (50–249 çalışan)

Büyük İşletmeler                       (250 ve üzeri çalışan)

Son Başvuru Tarihi

28.02.2022 - 17.00

Bölüm 3. Teknik ve kurumsal destek

Alt kredi yararlanıcısı firmalarda beceri geliştirme

Projenin 1. Bölümü kapsamında alt kredi yararlanıcısı firmalar için finansal okuryazarlık, yönetim uygulamaları (çevresel ve sosyal sürdürülebilirliğe ilişkin uluslararası iyi uygulamalar ve standartlar vb.), sosyo-duygusal beceriler (liderlik, ekip çalışması, müşteri odaklılık vb.) dahil olmak üzere kapasite geliştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

Alt hibe yararlanıcısı firmalar için beceri geliştirme

Projenin 2. Bölümü kapsamında alt-hibe yararlanıcısı firmalar için ihtiyaca dayalı kapasite geliştirme faaliyetlerinin sağlanması ve söz konusu firmaların çalışanlarına teknik, analitik ve sosyo-duygusal beceriler konusunda eğitimler verilmesi

Alt Kredilerin uygulanması için kapasite geliştirme

Projenin 1. Bölümünün uygulanmasının desteklenmesi için; mal alımı, danışmanlık hizmetleri, danışmanlık dışı hizmetler, eğitim ve işletme maliyetleri finansmanı yoluyla TKYB ve AFK personelinin kapasitelerinin geliştirilmesi de dahil olmak üzere destek sağlanması

Alt hibelerin uygulanması için kapasite geliştirme

Projenin 2. Bölümünün (iletişim, erişim ve görünürlük faaliyetleri dahil) uygulanmasının desteklenmesi için mal alımı, danışmanlık hizmetleri, danışmanlık dışı hizmetler ve işletme maliyetlerinin finanse edilmesi

Projenin Güven Fonu tarafından finanse edilen bölümlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi

AB’nin Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı’nın ilgili sonuç çerçevesi kapsamında; verilerin toplanması ve raporların hazırlanması da dahil olmak üzere; Proje’nin 2, 3.B ve 3.D Bölümleri kapsamında uygulanan faaliyetlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi için destek sağlanması